Regler

Nyttige links:


Taxinævnet i Region Hovedstaden 10. juni 2014

Reglement for taxikørsel i Region Hovedstaden (taxiområde 1)

(Taxier med områdenummer 1)

I medfør af § 13, stk. 2 og § 2a i lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 om taxikørsel m.v. er der fastsat følgende bestemmelser om taxikørsel i taxier fra kommunerne i Region Hovedstaden (eksklusiv Bornholm).

Vognmænd

§ 1. Vognmænd skal føre stadigt tilsyn med deres taxi. De skal påse, at taxierne er i forsvarlig stand, og at der ved deres benyttelse ikke begås over­trædelser af gældende forskrifter.

Vognmanden skal føre tilsyn med, at hans ansatte chauffører har gyldigt erhvervskørekort, samt gyldigt taxiførerkort til taxier med områdenummer 1 udstedt efter § 33 i bekendt­gørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel mv.

Chauffører

§ 2. Når føreren er på vagt, skal han anbringe sit førerkort i en holder på instrumentbrættet, så passagerne kan se og læse forsiden med billede og udløbsdato mv.

Føreren må ikke ryge i taxien (dette gælder også e-cigaretter), han skal være soigneret og udvise høflig optræden samt være behjælpelig med at anbringe bagage mm.

§ 3. Såfremt føreren under vagten konstaterer, at taxien ikke er i forskriftsmæssig stand, skal han omgående tage den ud af drift.

Det påhviler føreren at ryste snavs af måtterne og holde ruderne rene, ligesom taxien skal udluftes efter hver tur. Bagagerummet skal holdes rent og ryddeligt. Stativ til cykel eller barnevogn skal opbevares i taxiens bagagerum og være konstrueret, så det ikke ridser eller beskadiger kundernes bagage, cykler eller barnevogne under transporten.

Føreren er ansvarlig for, at taxien er forsynet med vejviser og kort, kvitterings­blokke samt remme til at fastspænde bagage, cykler og barnevogne.

Kvitteringsblanketter fra andre bestillingskontorer end det, som taxien er tilmeldt, må ikke benyttes eller forefindes i taxien.

Føreren skal omgående afbryde samtaler i mobiltelefon, radioudsendelser mv. samt skrue ned til lavest mulig hørbar styrke for kommunikationsforbindelsen til bestillingskontoret, når der er passagerer i taxien.

§ 4. Der må i en hyresøgende taxi, hvad enten den befinder sig på holdepladsen eller under kørsel, ikke befinde sig andre personer end føreren.

Føreren må ikke søge opnået hyre ved at give tegn eller råbe til forbipasserende.

Føreren må ikke sikre sig hyre forud for andre taxier ved betaling – direkte eller indirekte – af provisioner, dusører, rabatydelser, leje for eneretten af til- og frakørsel til offentlige lokaler så andre taxier forhindres i at indtage deres plads i køsystemet.

Føreren må ikke sikre sig hyre forud for andre ved nogen form for fejlbetjening eller indgriben i elektronisk dirigeringsanlæg eller lignende, så andre taxier forhindres i at indtage deres plads i det elektroniske køsystem.

§ 5. Der må kun optages det antal passagerer, som taxien er godkendt til.

Personer, der kan tilsmudse taxien, og personer, der er kendeligt berusede, kan kun forlanges optaget som passagerer, når det antages nødvendigt af hensyn til deres liv og helbred.

Hunde og andre kæledyr kan forlanges medbragt, medmindre de kan tilsmudse taxien, eller det vil være til gene for førerens helbred. Der henvises endvidere til § 35, stk. 2 i bekendtgørelsen om taxikørsel mv., hvorefter føreren altid har pligt til at medtage blinde eller svagtseende personer med førerhund, medmindre dette vil være til gene for førerens helbred. Føreren skal fremskaffe kunden en anden taxi, hvis turen ikke køres på grund af førerens helbred.

§ 6. Bestillinger på kørsel fra bestillingskontoret skal straks efterkommes. Når bestillingen er modtaget, må føreren ikke påtage sig anden kørsel, førend den bestilte tur er tilendebragt.

Henstillinger fra bestillingskontoret, der kan gives i henhold til de i kontorets vedtægt indeholdte ordensforskrifter, skal straks efterkommes af føreren.

§ 7. Føreren skal omgående give bestillingskontoret meddelelse om effekter, som kunder har glemt i taxien. Føreren skal samtidig aftale med bestillingskontoret, hvortil effekterne er eller vil blive indleveret.

Hvis en kunde kommer til skade under kørslen eller hans ejendele beskadiges, skal føreren omgående underrette bestillingskontoret om hændelsesforløbet og skadens omfang.

På holdepladsen

§ 8. På de af kommunalbestyrelsen i henhold til bekendtgørelsen om taxikørsel mv. oprettede holdepladser, og på holdepladserne i Københavns Luft­havn i Kastrup, skal taxierne slutte op i rækkefølge efter deres ankomsttids­punkt og rykke frem, så snart der er plads. Føreren skal straks køre væk fra indkørslen til en holdeplads, hvis pladsen er fyldt op med det antal taxier, som pladsen er godkendt til.

Førerne skal tage tur fra holdepladsen i den rækkefølge, de er ankommet, med mindre bestilleren selv vælger en bestemt taxi. Enhver fører skal, med mindre færdselsmæssige forhold taler imod, give plads for udkørsel, hvis en bagved holdende taxi er blevet hyret.

§ 9. Hvis en holdeplads er opdelt i to eller flere afsnit, har taxierne pligt til at rykke frem til næste afsnit, så snart der er plads.

Tilkørsel til sådanne holdepladser skal altid foregå fra holdepladsens sidste afsnit.

§ 10. På holdepladserne i Københavns Lufthavn i Kastrup skal servicemed­arbejdernes og lufthavnens anvisninger om indkørsel til og kørsel på området samt om optagelse og afsætning af passagerer og bagage, straks efterkommes jf. taxilovens § 3, stk. 1 nr. 7 (sidste led).

Har politiet i særlige tilfælde, for eksempel ved visse forlystelser, givet tilladelse til at etablere midlertidige holdepladser, skal politiets anvisninger straks efterkommes.

Anvisninger efter denne paragraf skal efterkommes forud for reglerne i § 8 og § 9.

§ 11. Det er ikke tilladt at efterlade affald eller kasserede effekter fra taxien på holdepladserne.

Vognen

§ 12. Der må ikke ryges i taxien. Dette gælder også e-cigaretter.

Taxien skal have et opslag, godkendt af taxinævnet, fra bestillingskontoret om tilladelsen m.v. Endvidere skal den have et opslag fra taxinævnet om de gældende maksimaltakster. Hvis taxien generelt kører efter takster, der er lavere end dem, taxinævnet har godkendt, så er det disse lavere takster, der skal fremgå af opslaget, og det skal forinden være godkendt af taxinævnet. Vognmanden afholder selv udgiften til sådanne opslag.

Opslagene skal anbringes synligt foran passagersædet ved siden af føreren, så passagerne kan læse dem, og så de reflekterer mindst muligt i forruden.

Taxien skal inden dagvagtens begyndelse have gennemgået en grundig rengøring såvel indvendig som udvendig. I passagerrummet må der ikke være tæpper, puder, pyntegenstande eller lignende.

Skader på taxien – såvel indvendig som udvendig – skal udbedres snarest muligt.

Hvis taxinævnet finder grundlag for det, kan nævnet forlange en taxi fremstillet til syn på et hvilket som helst tidspunkt, og nævnet kan beordre taxien sat ud af drift, indtil godkendelse foreligger fra en godkendt synsvirksomhed og taxameterkontrollant.

Betaling for kørsel

§ 13. Taxameteret må først slås til, når taxien befinder sig på hentestedet til det aftalte tidspunkt. Efter endt kørsel tilkommer der føreren betaling efter taxametrets udvisende eller, hvis andet i forvejen skriftligt er aftalt med bestillingskontoret, den da aftalte betaling, jf. bestemmelserne i §§ 29, 30 og 31 i bekendtgørelsen om taxikørsel mv.

Føreren har pligt til at tilbyde kvittering fra printerapparatet til kunden for udført kørsel, og han kan forlange forudbetaling, inden kørslen påbegyndes. Kvitteringen skal som minimum indeholde oplysning om bestillingskontorets navn og tele­fonnummer, vognens bevillingsnummer, chaufførens førerkortnummer, dato og klokkeslæt, distance (km), starttakst, kilometertakst, tidstakst og evt. tillæg samt den samlede pris for turen. Ved enhver tvist angående betalingen har føreren pligt til at tilbyde passageren mod betaling at køre til nærmeste politistation, hvor tvisten forelægges den vagtha­vende.

§ 14. Pant, som kunden overlader føreren for manglende betaling, skal omgående afleveres på bestillingskontoret, og kunden skal gøres bekendt med, at pantet kan afhentes dér. Føreren skal sikre sig kundens navn og adresse, som skal ved­lægges pantet. Føreren skal udstede kvittering for det modtagne pant.

§ 15. Hvis en tur ikke tilendebringes på grund af beskadigelse af køretøjet eller funktionsforstyrrelser i taxametret eller anden for kunden uvedkommende årsag, har føreren ret til betaling for den udførte kørsel minus starttakst, dog kun hvis han fremskaffer en anden taxi, som kan fortsætte kørslen uden ekstra udgift for passageren. Ønsker passageren ikke at afvente en anden taxi, kan føreren kræve betaling efter taxametrets udvisende.

Generelt

§ 16. Er vognmanden pga. sygdom eller lign. i længere tid afskåret fra at udnytte sin tilladelse, deponeres den hos taxinævnet. Deponering kan ske i et tidsrum af indtil tre måneder, der kan forlænges af nævnet, når særlige grunde foreligger.

Genoptager vognmanden ikke sin virksomhed inden udløbet af den fastsatte frist, så bortfalder tilladelsen.

§ 17. Opstår der under kørslen uoverensstemmelser mellem passager og fører, må kørslen ikke afbrydes af føreren, uden at passageren godkender det. Hvis føreren ikke ønsker at fortsætte kørslen, men ikke kan blive enig med passageren herom, må kørslen kun afbrydes ved politiets mellem­komst.

§ 18. Forud for aftale om kørsel over bro- og tunnelforbindelse, hvor der skal betales afgift, skal føreren oplyse kunden om prisen herfor.

§ 19. Reglerne i dette kørselsreglement gælder også på holdepladserne i Køben­havns Lufthavn i Kastrup samt på midlertidige holdepladser oprettet af politiet, jf. § 10.

§ 20. Overtrædelse af ovenstående regler, straffes efter loven om taxikørsel § 16, stk. 2, med bøde. Reglementet træder i kraft den 10. juni 2014. Samtidig ophæves regle­men­tet af 7. februar 2012.

Taxinævnet i Region Hovedstaden

10. juni 2014